CFR Calatori
sigla guvern

Mediu

Trenul – modul de transport cu cel mai mic impact asupra mediului

Opţiunea pentru un mijloc de transport prietenos mediului

mediu
Transportul este responsabil pentru aproximativ 25 % din totalul emisiilor gazelor cu efect de seră, cu consecinţe importante pentru dezvoltarea durabilă a planetei. Pentru o mai bună informare privind impactul asupra mediului produs prin utilizarea diferitelor mijloace de transport pentru călătoriile prin Europa, se poate  accesa pe internet programul ECOPASSENGER, dezvoltat de Uniunea Internaţională a Căilor Ferate,  a cărei lansare a avut loc în 24 iunie 2008 la Copenhaga. Programul permite compararea rutelor de călătorie aeriană, auto şi feroviară, prin calcularea  consumului de energie, emisiilor de CO2 şi a altor poluanţi (emisii de oxizi de azot, emisii de particule, emisii de hidrocarburi),  pentru fiecare rută selectată. Totodată, programul constituie şi o recomandare pentru alegerea trenului ca mijloc de efectuare a călătoriei, utilizarea acestuia constituind soluţia pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră provenind din sectorul transporturi.

POLITICA DE MEDIU

În domeniul protecției mediului, SNTFC CFR Călători promovează o politică de mediu care susține conceptul potrivit căruia, transportul feroviar este recunoscut drept mijlocul de transport cu cel mai mic impact asupra mediului. Pentru vizualizare Politica de mediu click aici.
Activitatea de protectia mediului se desfășoară pe trei direcții:

 1. Conformitatea cu legislația și alte cerințe aplicabile
 2. Prevenirea poluarii
 3. Sistemul de managementul de mediu.

 

1.Conformitatea cu legislația și alte cerințe aplicabile
 • Reglementarea funcţionării obiectivelor din punct de vedere al protecţiei mediului:
  • Procedura de autorizare constituie un proces dinamic, iar stadiul autorizării suportă periodic modificări, acestea fiind emise pe termen limitat. Evoluţia autorizării obiectivelor din punct de vedere al protecţiei mediului este prezentată mai jos:

Mediu Grafic iun2017

 • Programe de conformare
  • În anul 2016 s-au derulat 4 programe de conformare, realizându-se lucrările de conformare impuse în autorizaţiile de mediu ale obiectivelor din reţea.
 • • Monitorizarea factorilor de mediu prin efectuarea de analize a indicatorilor fizico-chimici impuşi prin autorizarea de mediu a punctelor de lucru ale societății.
  • Pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu, conform legislaţiei în vigoare, subunităţile au programe proprii de monitorizare, analizele fiind efectuate de laboratoare de mediu specializate.
  • Pentru anul 2016 au fost achiziţionate servicii de monitorizare a factorilor de mediu in valoare de 119,455 mii lei, efectundu-se 571 analize, dintre care 442 analize apa uzată, 12 analize apă potabilă, 39 analize apă freatică, 8 analize apă pluvială, 50 analize probe sol, 17 analize emisii şi 3 analize de zgomot.
 • Alinierea la legislaţia şi normele UE, promovarea reglementărilor şi actelor normative, exprimarea poziției societății privind proiectele de acte normative ce transpun Directive ale Consiliului European.
  •  Analiza proiectelor de acte normative elaborate pentru transpunerea Directivelor Comisiei Europene în legislația națională și comunicarea către Ministerul Transporturilor a punctului de vedere al societății privind:
   •  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și a Planului Național de acțiune 2016-2020;
   •  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind inființarea Sistemului Național pentru raportarea politicilor și măsurilor și pentru raportarea prognozelor emisiilor antropice de la surse și a eliminării de către absorbanți a gazelor cu efect de seră;
   •  proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea HG nr.1057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Piatra Craiului;
   •  proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.
   •  proiectul de HG privind aprobarea Strategiei Naționale de dezvoltare a eco-turismului în România-context, viziune și obiective 2016-2026
  •  Analiza obiectivelor de dezvoltare durabilă și comunicarea punctului de vedere.
  •  Analiza Planului Integrat de Calitate a Aerului și a Planului de menținere a calității aerului în Municipiul București și comunicarea punctului de vedere al societății la Ministerul Transporturilor..
  •  Centralizarea și furnizarea datelor privind cheltuielile de mediu la nivelul societății pe 2015 și completarea Chestionarului cercetării statistice anuale „AS_CPM_CI-Cheltuieli pentru protecția mediului în intreprinderi în anul 2015” transmis de Institutul Național de Statistică.
  •  Elaborarea Propunerilor de Acțiuni cu care CFR Călători participă la Planul de Acțiuni pentru implementarea Programului National de Reformă 2016(PNR 20126) solicitate de Ministerul Afacerilor Externe și comunicarea acestora Ministerului Transporturilor.
  •  Realizarea bazei de date privind starea mediului, solicitată de Directia Generala Management și Strategie în vederea elaborării de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului a Raportului Anual privind starea mediului în România și transmiterea către Ministerul Transportului.
  •  Elaborarea și comunicarea punctului de vedere către Ministerul Transporturilor privind Pregătirea Mandatului general al României în contextul Pachetului de măsuri propus de Comisia europeană privind tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.
  •  Analiza Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 și comunicarea punctului de vedere către Ministerul Transporturilor.
 • Angajamentul individual al societății de diminuare a emisiilor de CO2 în cadrul UIC și CER.
  SNTFC susţine angajamentul CER în spiritul obiectivelor UE de reducere a emisiilor de CO2 răspunzătoare pentru efectul de seră, printr-un angajament individual de diminuare a emisiilor specifice de CO2 cu 21% şi a emisiilor totale de CO2 cu 31% până în anul 2020.

  •  Realizarea bazei de date privind Energia și Emisiile de gaze. Calcularea emisiilor totale de CO2 pe baza metodologiei UIC. Transmiterea anual la Uniunea Căilor Ferate Internaționale, la solicitarea acestui forum.
  •  Furnizare date și completarea Chestionarului transmis de Uniunea Căilor Ferate Internaționale privind costurile energetice ale societății legate de implementarea Directivei ETS și a Directivei privind energia regenerabilă.
2.Prevenirea poluării

În anul 2016 au fost executate lucrări şi au fost achiziționate servicii pentru protecția mediului, pentru prevenirea poluării şi ameliorarea calităţii factorilor de mediu care au fost realizate prin Programul obiectivelor de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii, Programul de reparaţii și întreținere, precum și din Fonduri proprii de exploatare.

 
3.Sistemul de managementul de mediu

La nivelul S.N.T.F.C „CFR CĂLĂTORI „S.A a fost elaborat un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu Standardul SR EN ISO 14001/2005 care permite organizaţiei să dezvolte şi să implementeze o politică şi obiective prin care să susțină conceptul, recunoscut la nivel internațional, potrivit căruia transportul feroviar este mijlocul de transport cel mai puțin poluant.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support